iQA Director

Augusto de Jesus (Tuir mai temin de’it Lafai), moris iha loron 3 fulan Agosto tinan 1972 iha Lospalos. Augusto de Jesus nu’udar oan mane ikun husi Raimundo de Jesus “Serenchay” no Arminda de Jesus. Agora ho idade 50. Kaben ho Auxiliadora Nanik Sri Wahyuni de Jesus no iha oan Feto ida naran Carmenita Arminda de Jesus ho idade 20, no iha oan mane nain rua ho naran Noel Raimundo de Jesus idade 16, no ida ho naran Fabrizio Pedro de Jesus ho idade 3.

Iha Perkursu edukasaun formál, Augusto de Jesus hahú iha SDN 1 lospalos iha tinan 1983, muda fali ba SDN 3 Inpres Lospalos iha tinan 1985, no muda fali ba SDN 19 Kakaven Lospalos tamba tuir familia no to’o akaba SD iha tinan 1989. Iha momentu ne’ebá eskola gratuitu maibe fasilidade eskola kuaze laiha, kadeira no meja laiha, so iha mak Quadro preto ho zis (kapur tulis) no livru.

Kontinua ensinu pre-sekundaria iha SMPN 2 Lospalos iha tinan 1989 no akaba estudu iha tinan 1992. Kontinua fali ensinu teknika vokasional iha SMEA Negeri Bekora Dili no akaba iha tinan 1995.

Iha nivel edukasaun superior, Augusto de Jesus hahú nia estudu iha STIE Kertanegara Malang (STIEKMA) Malang iha area Kontabilidade no kensege akaba ninia lisensiatura iha tinan 2000. Iha tinan 2008 Kontinua estudu ba nivel Mestradu iha Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya Indonesia (STIESIA) no akaba iha tinan 2009 ho IPK 3.46 “Sangat Baik” iha Area konsentrasaun Kontabilidade Setór Públiku.

Iha esperénsia organizasionál, Augusto de Jesus mós hanesan membru husi organizasaun Resistência Nacional de Estudantes Timor-Leste ka “RENETIL” kodigu Lafai. Iha tinan 1995-1999 hanesan estudante Ikatan Mahasiswa Timor-Timur (IMPETIMUR) iha Malang. Partisipa maximu iha asaun ka ativu iha demonstrasaun tanto halo iha Malang, Surabaya no Jakarta. Durante periódu preparasaun ba referendum, Augusto de Jesus hamutuk ho ninia kompañeru seluk husi IMPETTU organiza halo kampanya dor to dor iha suku Muapitine no Lospalos vila.