IOB Realiza Judicium ba Faze Dahuluk ho Total Judisiáriu 256

 Date   Sep 02, 2023   BY : Orlando Neno

Díli, 02/09/2023 – Institute of Business (IOB) realiza serimónia judicium 22a tinan akadémiku 2023 ba faze dahuluk ho total estudante 256 ne’ebe kompostu husi programa estudu 4 mak hanesan diploma II, diploma III, Lisensiatura no Mestradu husi Fakuldade Economia e Negocio, Information and Communication Technoogy (ICT), no Hotelaria e Turismo.

Judicium hanesan serimónia importante ida ne’ebe realiza uluk molok serimónia graduasaun. Tanba ne’e, Institute of Business (IOB) inisia Judicium ba faze dahuluk no faze daruak sei monu iha loron 14 Outubro 2023. Iha ne’e, Judisiáriu husi programa estudu mestradu ho total 12, fakuldade Economia e Negocio hamutuk 90, ICT na’in 124, no 30 judisiáriu husi fakuldade Hotelaria e Turismo.

Iha serimónia ne’e, Dr. Pedro Ximenes haktuir, judicium hanesan koñesimentu internal ida ba estudante sira ne’ebe konsidera prenxe ona rekezitu husi IOB. Reitór ne’e, halo analojia katak iha termu harii uma-kain karik, agora daudaun ita koñese malu ona.

Durante diskursu, reitór afirma, durante iha ambiente IOB, imi nu’udar estudante. Maibe ohin ba oin, imi nia kamiñada moris foin hahu no imi sei hasoru dezafiu oioin. “Ha’u koalia barak ba imi, tan ohin imi nia loron” reitór hateten.

Reitór ne’e mós salienta, oras ne’e, IOB iha oportunidade lubuk ida. Instituisaun ne’e halo ona koperasaun ho embaixadór Xina hodi fo bolsa estudu ba estudante IOB hahu tinan oin. Liu tan ne’e, IOB mós iha sentru formasaun ida finansia husi USAID ne’ebe sei la’o durante tinan 5. Sentru ne’e ho naran Women and Youth Creating our Future (WYCF) ne’ebe funda hodi forma no kapasita timor oan hotu no garante kualidade hodi susesu iha kareira.

Iha serimónia ne’e, partisipa husi estrutura Fundasaun Klibur Matadalan, estrutura reitoradu, dekanu fakuldade no xefe departamentu sira, corpo dosente no staff IOB, judisiáriu sira, inan-aman, no konvidadus sira iha Salaun IOB Plaza.

Apr07

2024

IOB FESTEZA SUSESU ORIENTASAUN ESTUDANTE FOUN

Apr 07, 2024   Orlando Neno

Feb27

2024

THE WORLD BANK ORGANIZED A WORKSHOP AT IOB

Feb 27, 2024   Orlando Neno