REITÓR IOB SORUMUTU HO VISE-PREZIDENTE SHANXI UNIVERSITY

 Date   Jun 04, 2024   BY : Orlando Neno

Taiyuan, 29 Maiu 2024 - Magnífiku Reitór IOB Dr. Pedro Barreto Ximenes, S.T., M.M ho Ekipa Servisu IOB hasoru malu ho Vise-Prezidente Shanxi University (www.sxu.edu.cn) Exelensia Prof. Sun Yan hodi koalia kona-ba kooperasaun entre parte Institute of Business (IOB) no Shanxi University.

Iha sorumutu ne’e, Magnífiku Reitór IOB hato’o sentidu gratidaun ba Shanxi University ne’ebé hili ona IOB sai hanesan parseiru servisu hodi implementa Confucius Class iha Timor-Leste. “IOB hakarak hametin liu tan ninia relasaun ho Shanxi University ba futuru. IOB mós agora daudaun inklina ona lian Mandarin iha kurikulum hanesan matéria opsionál nune’e ba oin sei kria espasu ba estudante hodi asesu ba oportunidade sira hanesan bolsu estudu no mós programa sira seluk ne’ebé sei benefisia estudante sira” reitór afirma.

Iha sorin seluk, Vise- Prezidente Shanxi University Exelensia Prof. Sun Yan apresia ba kooperasaun entre parte rua ne’e. Prof. Sun Yan hateten, nasaun Xina riku tebes ho ninia kultura, kontente tebes liu husi Confucius Class iha IOB bele hanorin kultura no lian Xina nian ba povu Timor-Leste. “Ha’u rona informasaun kapas no di’ak tebes kona-ba susesu husi atividade sira ne’ebe IOB organiza hamutuk ho Confucius Class iha IOB”, nia hatutan.

Shanxi University iha komitmentu atu nafatin apoiu Confucius Class iha IOB liu husi programa bolsu estudu no programa sira seluk hodi kontinua hametin relasaun di’ak ho IOB no Shanxi University.

Jun21

2024

Jun03

2024

WYCF SIMU TAN ESTUDANTE FOUN BA ETAPA DARUAK

Jun 03, 2024   Orlando Neno

May23

2024

Apr07

2024

IOB FESTEZA SUSESU ORIENTASAUN ESTUDANTE FOUN

Apr 07, 2024   Orlando Neno