Sentru Formasaun WYCF Realiza Serimónia Abertura ba Kursu 10 iha Etapa Dahuluk

 Date   Oct 05, 2023   BY : Orlando Neno

Díli, 4/10/2023 – Women and Youth Creating our Future (WYCF) hanesan Sentru formasaun ida ne’ebe eziste hodi kapasita no hasa’e foinsa’e sira nia abilidade iha área teknolójia, emprendedorizmu, no língua.

Daudaun ne’e, WYCF rejistu ona formandu ho total 280, ne’ebe sei tuir kursu iha etapa dahuluk durante fulan 4.

Iha serimónia ne’e, diretór interino, Rui Felix Ximenes hateten, sentru ne’e foka liu ba kapasitasaun no empoderamentu foinsa’e sira liuliu feto liuhusi fornese kursu iha área oioin hodi bele kompete iha mundu traballu.

“Joven sira, keta lakon oportunidade ida ne’e. Mai no hola parte hodi aprende no kompleta ba malu hodi sai joven potensiál, kreativu no inovativu hodi halo mudansa ba nasaun ne’e.” Diretór hakotu.

Iha parte seluk, Chief Executive Officer, Alexandre de Jesus Lay akresenta, nu’udar joven tenke esforsu makaas no kontinua aprende hodi dezenvolve ita nia rain. Husu ba imi atu badinas, dixiplina no nafatin iha komitmentu hodi aprende nune’e bele susesu iha futuru.

Iha serimónia ne’e, hetan partisipasaun máximu husi formandu sira, formadór, no estrutura WYCF iha salaun IOB Plaza, Kampus C.